Centrum tělesné výchovy a sportu

O centru

Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS) je pracoviště Univerzity obrany, které organizuje a rozvíjí tělesnou výchovu a sport na univerzitě. Tělovýchovní pracovníci Centra tělesné výchovy a sportu se významným způsobem podílejí na výchově vysokoškolsky vzdělaných, zdravých a fyzicky zdatných důstojníků, kteří se na škole připravují k výkonu budoucího povolání.

Prioritním úkolem centra je zabezpečení kvalitního a moderního výukového procesu tělesné výchovy studentů Univerzity obrany.

Realizuje výuku zaměřenou na rozvoj základních pohybových schopností, získání nových pohybových dovedností a návyků, které budoucí profesionálové české armády využívají ve své reálné praxi.

Provádí výuku speciální tělesné přípravy, ve které studenti absolvují výuku v dovednostech přímo využitelných ve vojenské praxi, zejména boj zblízka, překonávání překážek s využitím lezeckých technik (vojenské lezení), překonávání vodních překážek (vojenské plavání), přesuny v extrémních podmínkách a základy přežití.

Zabezpečuje širokou nabídku volnočasových aktivit studentů a zaměstnanců Univerzity obrany, jedná se zejména o nabídku sportovních kroužků a dalších tělovýchovných činností.